Over ons

fam

Wat is het Centrum voor Jeugd en Gezin?

Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) Raalte is dé plek waar (aanstaande) ouders, opvoeders en jongeren terecht kunnen voor advies of ondersteuning bij vragen over opvoeden, opgroeien en gezondheid.

Hier kun je elkaar ontmoeten, ervaringen delen, maar ook gewoon antwoord krijgen op vragen die je hebt. Of samen met het CJG zoeken naar de ondersteuning die nodig is bij de oplossing van een lastige opgroei- of opvoedsituatie.

Samenwerking

In het CJG werken we samen om ouders en hun kinderen goed op weg te helpen. Mensen met kennis van jeugdgezondheidszorg (GGD), maatschappelijk werk (De Kern), licht (verstandelijke) beperkingen (MEE) en geestelijke gezondheidszorg werken nauw samen met de consulenten jeugd van het gemeentelijke toegangsteam in één CJG team. Zij werken samen met ouders en jongeren, scholen, peuterspeelzalen, kinderopvang, kraamzorg, verloskunde, huisartsen, leerplicht én vakmensen uit de jeugdzorg, geestelijke gezondheidszorg en het welzijnswerk.

Het CJG werkt met een integrale aanpak; we kijken naar het hele gezin en naar alle leefgebieden.

Eigen kracht

‘Eigen kracht’ is ons uitgangspunt. Dat betekent dat we bespreken wat je als ouder/opvoeder zelf, eventueel samen met jouw eigen omgeving, kan doen om de vraag of het probleem op te lossen. Daarna kijken we welke ondersteuning van een professional daarbij eventueel nodig is.

Wat kun je doen als je vragen of zorgen hebt?

Het CJG is van maandag tot en met vrijdag telefonisch te bereiken tussen 9.00 uur en 17.00 uur. Je krijgt dan een medewerker van het CJG aan de telefoon waar je je vragen kunt stellen over opvoeden, opgroeien en gezondheid. Ook wanneer je als jongere zelf vragen hebt, kun je contact met ons opnemen. Mocht je mailen prettiger vinden, dan is dat natuurlijk ook mogelijk. Wij doen ons best om binnen twee dagen een reactie te geven.

Eén gezin, één plan, één regisseur

Als er meer hulpverleners betrokken zijn, krijgt het gezin één aanspreekpunt: we noemen dat de regisseur. Als ouder/opvoeder blijf je verantwoordelijk voor de aanpak van de problemen. Natuurlijk kan je hierbij geholpen worden door iemand uit de omgeving of, zo nodig, door een professional.

CJG contactpersoon

Ouders kunnen bij de CJG contactpersoon op school, peuterspeelzaal of kinderdagverblijf terecht met alle kleine en grote vragen over opvoeden en opgroeien. Ook als u zich zorgen maakt over hoe het met uw kind gaat, zowel op school als thuis. Bijvoorbeeld bij moeilijk gedrag, onzekerheid, angsten, pesten, eenzaamheid of sombere gedachten. Of ingrijpende gebeurtenissen zoals een echtscheiding, sterfgeval, agressie of geweld.

Ook leerlingen in het voortgezet onderwijs kunnen bij de CJG contactpersoon terecht. Bijvoorbeeld met vragen over pesten, onzekerheid, agressie, of drugs en alcohol. De zorgcoördinator, leerkracht of mentor kan de jongere en/of ouders in contact brengen met de CJG contactpersoon. De CJG contactpersoon kan dan gesprekken voeren, met jullie meedenken of helpen bij het vinden van juiste hulp.

Vertrouwelijk

Wie mogen het dossier van uw het kind inzien?

Als uw kind 16 jaar of ouder is en goed in staat is zijn eigen belangen in te schatten, mogen anderen het dossier alleen inzien als hij daarvoor toestemming verleent. Als uw kind 12 jaar of ouder is en in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten, mag hij zelf zijn dossier inzien en daarnaast kunnen ook de ouders met gezag, de voogd, derden en de rechtstreeks bij de hulp betrokken jeugdhulpverleners het dossier inzien. Hiervoor gelden wel voorwaarden.

Wie mag onder welke voorwaarden het dossier inzien?

• Het kind als het 12 jaar of ouder is;

• Ouders met gezag of de voogd:

  -als uw kind nog geen 16 jaar is;

• Derden met toestemming van:

  -de ouders met gezag of de voogd als het kind nog geen 12 jaar is;

  -de ouders met gezag of de voogd en van het kind als dat 12, 13, 14 of 15 jaar is en zijn eigen     

   belangen kan behartigen;

  -de ouders met gezag of de voogd als het kind 12, 13, 14 of 15 jaar is, maar niet in staat om zijn   

   eigen belangen in dat specifieke geval goed in te schatten, bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke     

   beperking;

• Het kind dat 16 jaar of ouder is;

• De hulpverlener die rechtstreeks bij de hulp betrokken is, heeft geen toestemming nodig.

Is het mogelijk om een kopie van (een deel van) de gegevens te krijgen?

Naast inzage kunnen het kind, de ouders met gezag, de voogd, derden of de hulpverleners die rechtstreeks bij de hulp betrokken zijn, om een kopie van gegevens vragen. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden als voor het inzien van het dossier. Er kan een (kleine) vergoeding worden gevraagd.

Kunnen gegevens in het dossier worden aangepast of vernietigd?

Als gegevens feitelijk niet juist of onvolledig zijn, kunnen de ouders met gezag of de voogd en het kind van 12 jaar of ouder (mits het in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten) de hulpverlener vragen om correctie. Gegevens worden niet aangepast als iemand het niet eens is met de mening van een hulpverlener. Wel is het mogelijk om een eigen standpunt hierover te laten toevoegen aan het dossier. De ouders met gezag of de voogd en het kind van 12 jaar of ouder (mits het in staat is zijn eigen belangen goed in te schatten), kunnen vragen om gegevens uit het dossier te vernietigen voordat de wettelijke bewaartermijn verstreken is. De beslissing of gegevens vernietigd kunnen worden, ligt bij de hulpverlener. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan gegevens te vernietigen als die in het belang van iemand anders bewaard moeten worden.

Hulp nodig of vragen?